Informacje

Rusza nowy konkurs! Przedstawiamy Regulamin Konkursu typerów - jesień 2010

26 września 2010
Startujemy z kolejną edycją konkursu typerów! Do wygrania są oryginalny worek FC Barcelona, frotki Chelsea Londyn i smycz reprezentacji Polski. Przedstawiamy regulamin konkursu:

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem "Konkursu Typerów" jest firma Studio 37 Michał Tomaszewski z siedzibą w Lublinie, która jest wydawcą serwisu futbol.net.pl w dalszej części regulaminu nazywany "Organizatorem".
 2. Konkurs trwa od 26 września 2010 do 31 grudnia 2010. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronach serwisu futbol.net.pl do 7 stycznia 2011 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Za zakup i dystrybucję nagród dla uczestników Konkursu odpowiada Organizator.
 4. Do Konkursu będą zakwalifikowane zgłoszenia, które do Organizatora wpłyną w okresie trwania Konkursu. Przez zgłoszenie rozumie się rejestracje/zalogowanie w serwisie oraz oddanie chociaż jednego typu na spotkanie. Każdy użytkownik serwisu, który odda chociaż jeden typ staje się uczestnikiem konkursu (w dalszej części regulaminu nazywanym w skrócie "Uczestnikiem") oraz akceptuje postanowienia regulaminu.
 5. Nagrody będą wysyłane po upływie terminu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Prawo do nagród wygasa, jeśli laureat:
  • w ciągu 7 dni od wysłania do niego wiadomości o wygranej nie poda swoich danych teleadresowych do przesłania nagrody
  • nie odbierze nagrody do 30 dni od daty jej wysłania
  • złamie warunki Regulaminu
 6. Nagrody zostaną wysłane do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia Konkursu. O ewentualnej zmianie daty zakończenia konkursu wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 8. Aktualne wyniki konkursu są opublikowanie na stronie: http://futbol.net.pl/typer/4/7/4/4/
 9. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 10. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej futbol.net.pl.

§ 2
Zasady ogólne Konkursu

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy i przedstawiciele Organizatora, w tym admin identyfikowany loginem: admin oraz redakcja serwisu (login: redakcja). Typy oddawane przez admina oraz redakcję będą uwzględniane w rankingu typerów, ale nie będą uwzględniane w przydziale nagród.
 3. Pojedyncze zadanie konkursowe polega na wytypowaniu rozstrzygnięcia meczu piłkarskiego przedstawionego na stronie typowania: http://futbol.net.pl/typer/4/7/.
 4. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w serwisie internetowym futbol.net.pl podpisu internetowego (tzw. "loginu") podanego w formularzu rejestracyjnym serwisu futbol.net.pl.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 7. Poprzez oddanie chociaż jednego typu w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
§ 3
Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie

 1. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Konkursu (http://futbol.net.pl/formularz). W tym celu należy wypełnić pola:
  • Login
  • Hasło
  • Powtórzenie hasła
  • Email
  • Akceptacja regulaminu serwisu futbol.net.pl.
 2. Rejestracja może być wysyłana tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Konkursu (http://futbol.net.pl/formularz).
 3. Po zarejestrowaniu się Uczestnik otrzyma e-mail z tzw. "linkiem" aktywującym indywidualne konto w serwisie.
 4. Jedna osoba może założyć tylko i wyłącznie jedno konto w serwisie konkursowym.
 5. Po zalogowaniu na wspomnianym powyżej koncie należy następnie wejść na stronę typowania klikając w link "Typuj wyniki" i odpowiednio wytypować rozstrzygnięcia meczów.
 6. Konkurs podzielony jest na rundy. Każda z rund zawiera spotkania rozgrywane w kilkunastu ligach piłkarskich, których termin rozegrania zawiera się od piątku do poniedziałku (włącznie).
 7. Typowanie każdej z rund możliwe jest do czwartku do godziny 23:59 przed weekendem, w którym odbywają się mecze przydzielone do rundy. Po tym czasie nie jest możliwe oddawanie/zmiana/usuwanie typów, a piątek jest uznawany za "datę startu rundy". Z kolei poniedziałek jest uznawany za "datę końca rundy". W przypadku, gdy dany mecz typowany w rundzie zostanie rozegrany przed "datą startu rundy" będzie usuwany z danej rundy a punkty za wytypowanie meczu nie będą przyznawane.
 8. Uczestnik może oddawać typy, zmieniać typy lub anulować typy na każde spotkanie w rundzie aż do "daty rozpoczęcia rundy".
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony technicznej nadesłanych typów, w szczególności prób oddawania typów po upływie "daty rozpoczęcia rundy".
 10. W przypadku, gdy dany mecz zostanie rozegrany po "dacie końca rundy" o jego usunięciu z kolejki będzie decydować data rozegrania spotkania. Jeżeli spotkanie zostanie rozegrane przed startem kolejnej rundy, może (ale nie musi) zostać zaliczone do rundy a punkty za jego wytypowanie zaliczone w poczet danej rundy.
 11. Jeżeli spotkanie zostanie rozegrane po dacie startu kolejnej rundy, spotkanie takie zostanie usunięte z danej rundy a punkty za jego wytypowanie nie zostaną przyznane.
 12. Sposób liczenia punktów i ustalenia zwycięzcy:
 13. Na każde spotkanie użytkownik może oddać jeden typ spośród sześciu możliwych. Typ oddaje się klikając na przycisk graficzny odpowiadający danemu typowi:
  • 1 - oznacza oddanie typu na zwycięstwo gospodarzy danego spotkania
  • x - oznacza oddanie typu na remis w danym spotkaniu
  • 2 - oznacza oddanie typu na zwycięstwo gości danego spotkania
  • 1x - oznacza oddanie typu na zwycięstwo gospodarzy lub remis w danym spotkaniu
  • 2x - oznacza oddanie typu na zwycięstwo gospodarzy lub remis w danym spotkaniu
  • 12 - oznacza oddanie typu na zwycięstwo gospodarzy lub gości w danym spotkaniu
 14. Za każdy poprawnie oddany typ przyznawane są dodatnie punkty wg. schematu:
  • za poprawny typ 1 - +3 pkt
  • za poprawny typ x - +4 pkt
  • za poprawny typ 2 - +3 pkt
  • za poprawny typ 1x - +2 pkt
  • za poprawny typ 2x - +2 pkt
  • za poprawny typ 12 - +2 pkt
 15. Za każdy niepoprawnie oddany typ przyznawane są ujemne punkty wg. schematu:
  • za niepoprawny typ 1 - -1 pkt
  • za niepoprawny typ x - -1 pkt
  • za niepoprawny typ 2 - -1 pkt
  • za niepoprawny typ 1x - -2 pkt
  • za niepoprawny typ 2x - -2 pkt
  • za niepoprawny typ 12 - -2 pkt
 16. Punkty ze wszystkich wytypowanych spotkań w rundzie sumuje się i określa sumaryczną liczbę punktów zdobytych w danej rundzie. Do klasyfikacji konkursowej liczą się punkty oddane w każdej z rund, których "data startu rundy" zawiera się w terminie trwania konkursu (od 26 września 2010 do 31 grudnia 2010).
 17. W razie uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub kilku Uczestników o kolejności w rankingu decyduje współczynnik skuteczności oddawanych typów.
 18. Wzór na współczynnik skuteczności oddawanych typów wygląda następująco:
  • współczynnik skuteczności oddawanych typów = suma poprawnie oddanych typów / suma wszystkich oddanych typów * 100%
 19. W przypadku równej ilości punktów oraz równego współczynnika skuteczności oddawanych typów (do drugiego miejsca po przecinku) o kolejności przeważy większa liczba oddanych typów w konkursie. Jeśli ona również będzie równa o miejscu zdecyduje losowanie.

§ 4
Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w konkursie

 1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest oryginalny worek FC Barcelona
 2. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca są frotki Chelsea Londyn
 3. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest smycz reprezentacji Polski
 4. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców drogą pocztową lub kurierem na koszt Organizatora.
 5. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będzie ona wynikała ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Zgłoszenia zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, będą dyskwalifikowane przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika.

§ 5
Inne postanowienia

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu. Zmiany nie mogą dotyczyć wartości nagród, ani sposobu wyłaniania zwycięzców.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.Tabela SEGUNDA

klubmeczepktZRP
1Deportivo 27 57 18 3 6
2Celta Vigo 27 55 17 4 6
3Valladolid 28 51 14 9 5

Tabela SERIEB

klubmeczepktZRP
1Torino 29 59 17 8 4
2US Pescara 29 58 18 4 7
3Sassuolo 29 55 15 10 4

Tabela BUNDESLIGA2

klubmeczepktZRP
1SpVgg Fürth 24 50 15 5 4
2Frankfurt 24 49 14 7 3
3Paderborn 07 24 49 14 7 3

Tabela LIGUE2

klubmeczepktZRP
1Bastia 26 49 14 7 5
2Clermont 26 43 12 7 7
3Reims 25 42 12 6 7

Strefa kibica

Login:

Hasło:

Tabela PREMIERSHIP

klubmeczepktZRP
1 Man City 27 66 21 3 3
2 Man Utd 27 64 20 4 3
3 Tottenham 27 53 16 5 6

Tabela PRIMERA

klubmeczepktZRP
1 Real Madrid 25 67 22 1 2
2 Barcelona 25 57 17 6 2
3 Valencia 25 43 12 7 6

Tabela SERIEA

klubmeczepktZRP
1 Milan 26 54 16 6 4
2 Juventus 26 52 13 13 0
3 Lazio 26 48 14 6 6

Tabela BUNDESLIGA

klubmeczepktZRP
1 Dortmund 24 55 17 4 3
2 Bayern 24 48 15 3 6
3 M'gladbach 24 47 14 5 5

Tabela LIGUE1

klubmeczepktZRP
1 PSG 26 55 16 7 3
2 Montpellier 26 54 16 6 4
3 Lille 26 47 12 11 3

Tabela EREDIVISIE

klubmeczepktZRP
1 AZ Alkmaar 24 49 15 4 5
2 FC Twente 23 48 14 6 3
3 PSV 24 48 14 6 4

Tabela PORTUGESE

klubmeczepktZRP
1 FC Porto 21 52 16 4 1
2 Benfica 21 49 15 4 2
3 Braga 21 49 15 4 2

Tabela EKSTRAKLASA

klubmeczepktZRP
1  Legia Warszawa 20 39 12 3 5
2  Śląsk Wrocław 20 39 12 3 5
3  Ruch Chorzów 20 36 11 3 6

Zobacz najlepsze triki piłkarskie!

Niesamowite piłkarskie triki
więcej
Najlepsze triki Mistrzostw Świata 2002
więcej
Liga angielska | Liga francuska | Druga liga francuska | Liga hiszpańska | Druga liga hiszpańska | Liga holenderska | Liga niemiecka | Druga liga niemiecka | Liga polska | Liga portugalska | Liga szkocka | Liga włoska | Druga liga włoska

futbol.net.pl 2006-2021